Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《吻》

Library Resources

Library Resources
1 吻:
吻:口吻。武粉切,七。

2 吻:
𦝮:上同。

3 吻:
刎:刎頸。

4 吻:
抆:拭也。

5 吻:
伆:離也。又武弗切。

6 吻:
勽:覆也。

7 吻:
𦮶:蘠𦮶。

Library Resources
1 粉:
粉:博物志曰燒鉛成胡粉又曰紂作粉。方吻切,三。

2 粉:
黺:黺綵文。

3 粉:
扮:扮動又握也。又房吻切。

Library Resources
1 憤:
憤:懣也。房吻切,十三。

2 憤:
𢤬:上同。

3 憤:
扮:握也。

4 憤:
㿎:病悶。

5 憤:
鼢:字林云地中行鼠百勞所化亦作蚡。

6 憤:
蚡:上同。

7 憤:
墳:土膏肥也。

8 憤:
魵:鰕。又音忿。

9 憤:
鱝:鱝魚圎如盤口在腹下尾上有毒。

10 憤:
弅:莊子有隱弅之丘也。

11 憤:
轒:轒䡝車名。

12 憤:
膹:切熟肉也。

13 憤:
𢅯:盛穀囊滿而裂也。

14 憤:
坋:《說文》曰:塵也,一曰大防也。又步寸切。

忿

Library Resources
1 忿:
忿:怒也,敷粉切,又敷問切,二。

2 忿:
魵:鰕别名。

Library Resources
1 惲:
惲:謀也,議也,亦厚重也。於粉切,十。

2 惲:
蕰:藏也。《說文》曰:積也,春秋傳曰蕰利生孽俗作藴。

3 惲:
藴:俗。

4 惲:
韞:韞櫝。

5 惲:
緼:枲麻。

6 惲:
褞:褞袿。

7 惲:
䡝:轒䡝車名。

8 惲:
賱:賱賰富也。

9 惲:
醖:釀也。又於問切。

10 惲:
揾:没也。

Library Resources
1 齳:
齳:無齒。魚吻切,五。

2 齳:
齫:上同。

3 齳:
夽:大也。

4 齳:
喗:大口。

5 齳:
𧼐:走皃。又丘粉切。

Library Resources
1 抎:
抎:有所失。云粉切,四。

2 抎:
䫟:《說文》曰:面色顚䫟皃。

3 抎:
𪏚:上同。

4 抎:
𤸫:病也。

𧼐

Library Resources
1 𧼐:
𧼐:走皃。丘粉切,二。

2 𧼐:
𦄐:《左傳》云:無勇𦄐之束縛也。

URN: ctp:n301191