Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 泫

《泫》

Library Resources
1 泫:
泫:露光又泫然涕流皃。胡畎切,十四。

2 泫:
鉉:鼎耳。《說文》云:舉鼎也。

3 泫:
琄:玉皃。

4 泫:
贙:獸名似犬多力出西海一曰對爭也,到一虎者非也。

5 泫:
埍:女牢也,亦作妶。又姑泫切。

6 泫:
𦇏:韋昭云繯繫也。

7 泫:
䀏:《說文》云:目搖也。

8 泫:
𥌭:目童子。又胡㳙切。

9 泫:
鞙:䪎鞙刀鞙也。《說文》曰:大車縛軛靻也。

10 泫:
䩙:上同。

11 泫:
䧎:坑也。

12 泫:
𨊼:車𨊼。

13 泫:
𩉥:上同。

14 泫:
䭴:馬一歳也。

URN: ctp:n301900