Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 絞

《絞》

Library Resources
1 絞:
絞:縛也,又姓出何氏姓苑。古巧切,十五。

2 絞:
狡:狂也,猾也,疾也,健也。《說文》曰:少狗也,匈奴地有狡犬巨口黒身。

3 絞:
佼:女字。

4 絞:
攪:手動。《說文》亂也。

5 絞:
䕧:郭璞云江東呼藕根亦作茭。又下巧切。

6 絞:
筊:竹索也。又音爻。

7 絞:
𢯴:𢯴接物也。

8 絞:
鉸:鉸刀。

9 絞:
𥂔:器也。

10 絞:
姣:妖媚。

11 絞:
烄:烄木然也。

12 絞:
𢽻:𢽻上同。

13 絞:
䀊:濁也。《說文》器也。又胡巧切。

14 絞:
䉰:竹筍。

15 絞:
㽱:腹中急痛俗作㽲。

URN: ctp:n302545