Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 考

《考》

Library Resources
1 考:
考:校也,成也,引也,亦瑕釁。《淮南子》云:夏后氏之璜不能無考是也,又姓出何氏姓苑。苦浩切,十。

2 考:
攷:古文。

3 考:
栲:木名山樗也。

4 考:
槁:古文。

5 考:
祰:禱也。《說文》曰:吿祭也。

6 考:
洘:水乾。

7 考:
燺:火乾。

8 考:
丂:氣欲舒皃。

9 考:
䯪:䯪𩑤大頭。

10 考:
薧:乾魚。《周禮》云:辨魚物爲鱻薧注云薧乾也,亦作槁又薧里字音蒿。

URN: ctp:n302753