Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 墮

《墮》

Library Resources
1 墮:
墮:落也。徒果切,又他果切。十四。

2 墮:
垛:射垛亦作𨹄。

3 墮:
𤬾:長沙呼甌也。

4 墮:
䅜:小積。

5 墮:
𥬲:竹名。

6 墮:
𥳔:上同。

7 墮:
𩊜:履跟縁也,或作𩎫。

8 墮:
䤻:車轄又犂錧出玉篇。

9 墮:
憜:嬾憜也。《說文》曰:不敬也。

10 墮:
惰:上同。

11 墮:
嫷:美也。《說文》曰:南楚人謂好曰嫷。又吐臥切。

12 墮:
鬌:又丁果切。

13 墮:
䲊:魚子巳生。又他果、弋水二切。

14 墮:
嶞:山髙。

URN: ctp:n302890