Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 丙

《丙》

Library Resources
1 丙:
丙:辰名。《爾雅》云:太𡻕在丙曰柔兆又光也,明也,又姓風俗通云齊有大夫丙歜。兵永切,九。

2 丙:
昞:亮也,亦作昺。

3 丙:
怲:憂也。

4 丙:
邴:邑名在泰山又姓左傳晉有大夫邴預。又音柄。

5 丙:
炳:炳煥明也。

6 丙:
秉:執持又十六斗曰藪十藪曰秉又姓漢書有秉漢。

7 丙:
窉:《爾雅》云:三月爲窉本亦作寎又兄病孚命區。詠三切。

8 丙:
苪:著也。

9 丙:
蛃:蛃蟲名。

URN: ctp:n303470