Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 酉

《酉》

Library Resources
1 酉:
酉:飽也,老也,就也,首也,又辰名。《爾雅》云:太歳在酉曰作噩又姓魏有酉牧。與久切,二十一。

2 酉:
丣:古文。

3 酉:
誘:導也,引也,敎也,進也。《說文》曰:相訹呼也。

4 酉:
𦍶:上同並,見《說文》。

5 酉:
䛻:上同並,見《說文》。

6 酉:
牖:道也,向也。《說文》曰:牖穿壁以木爲交䆫也,禮曰蓽門閨竇蓬戸甕牖。

7 酉:
卣:中形罇。又音由。

8 酉:
槱:草也。

9 酉:
𥟁:草也。

10 酉:
莠:草也。

11 酉:
羑:羑里文王所囚處又有羑水並在湯隂又姓也。

12 酉:
庮:久屋木也。《周禮》云:牛夜鳴則庮鄭司農曰庮朽木臭也。

13 酉:
蜏:朝生暮死蟲名。

14 酉:
㝌:字書云貧病也。

15 酉:
𣣸:《說文》云:言意也。

16 酉:
琇:玉名。又音秀。

17 酉:
梄:柞梄木。

18 酉:
𤪎:遺玉。

19 酉:
輶:輕車。又音由。

20 酉:
𨣆:𨣆𨣆酒。

21 酉:
𦏇:𦏇水名。

URN: ctp:n303942