Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 注

《注》

Library Resources
1 注:
注:灌注也,又注記也。之戍切,十六。

2 注:
疰:疰病。

3 注:
罜:小罟。

4 注:
㹥:黃犬黑頭。

5 注:
鑄:鎔鑄又姓堯後以國爲氏。

6 注:
馵:馬後左足白。

7 注:
註:註射出埤蒼。又音駐。

8 注:
炷:燈炷。

9 注:
澍:時雨。又殊遇切。

10 注:
霔:霖霔。

11 注:
㺛:郷名在河南。

12 注:
䎷:䎷𩕏。又音赴。

13 注:
祩:詛也,祝也。

14 注:
𠴦:邑名。

15 注:
䪒:皮袴。

16 注:
蛀:蛀蟲。

URN: ctp:n306126