Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 計

《計》

Library Resources
1 計:
計:籌計。《說文》會也,筭也,又姓後漢有計子勲。古詣切,十二。

2 計:
係:連係。

3 計:
繼:紹繼俗作継。

4 計:
繫:縛繫。又口奚、胡計二切。

5 計:
薊:草名。《爾雅》云:术山薊又縣名又州開元十八年以漁陽縣爲薊州又姓後漢有薊子訓俗作葪。

6 計:
髻:綰髮。

7 計:
𨜒:燕都。

8 計:
檕:《爾雅》云:𣏒檕梅。《說文》云:繘耑木也。

9 計:
檵:枸杞。

10 計:
蘻:斜谷在武功西南入谷百里而至。《說文》抒也。又似嗟切。

11 計:
轚:草名。

12 計:
㲅:木名皮可爲索。

URN: ctp:n306563