Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 制

《制》

Library Resources
1 制:
制:禁制又斷也,止也,勝也。《說文》作𠛐裁也,从刀从未物有滋味可裁斷也。征例切,十八。

2 制:
𠛐:見上注。

3 制:
𦜗:魚醬亦作𨡐。

4 制:
淛:水名。

5 制:
製:製作又裁也。

6 制:
䎺:入意一曰聞也。

7 制:
晢:星光也,亦作晣。又音折。

8 制:
䇽:方言云自關而西謂簟或謂之䇽。

9 制:
𢝃:𢝃婦孕病皃。

10 制:
㝂:蝗子。

11 制:
䱥:魚名可爲醬。

12 制:
䀸:目光也。又丑丗切。

13 制:
狾:狂犬。

14 制:
𥍭:矛也。

15 制:
䩢:刀鞞。

16 制:
䭁:臭敗之味。

17 制:
𤴟:𤴟古人姓。

18 制:
迣:迾也,度也。

URN: ctp:n306847