Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 儈

《儈》

Library Resources
1 儈:
儈:合市也,晉令儈賣者皆當著巾白帖頟言所儈賣及姓名一足白履一足黒履。古外切,十八。

2 儈:
膾:魚膾。《說文》曰:細切肉也。

3 儈:
鱠:上同。

4 儈:
襘:《說文》曰:帶所結也。

5 儈:
禬:福祭。

6 儈:
檜:栢葉松身。又古活切。

7 儈:
旝:木置石投敵也。

8 儈:
巜:《說文》曰:水流澮澮也,方百里有巜廣二尋深二仞。

9 儈:
澮:上同。《爾雅》云:水注溝曰澮又水名在平陽。

10 儈:
鄶:國名在滎陽。

11 儈:
廥:芻槀藏也。

12 儈:
䯤:五綵束髮。《說文》曰:骨擿之可會髮者詩云䯤弁如星。

13 儈:
鬠:上同。

14 儈:
劊:《說文》曰:斷也。

15 儈:
會:會稽山名。又黃外切。

16 儈:
䐴:𦝫痛。

17 儈:
𢶒:收也。

18 儈:
獪:狡獪小兒戲。

URN: ctp:n307098