Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《卦》

Library Resources

Library Resources
1 卦:
卦:《說文》曰:筮也,易䟽云挂也,懸挂萬象於其上八卦者八方之卦也,乾坎艮震巽离坤兊。古賣切,六。

2 卦:
挂:懸挂又剛挂弩矢鏃名潘岳射雉賦云出剛挂以濳擬。

3 卦:
掛:俗。

4 卦:
詿:誤也。又胡卦切。

5 卦:
𡐠:盾握也。

6 卦:
罣:罣礙。又胡卦切。

Library Resources
1 懈:
懈:懶也,怠也。古隘切,六。

2 懈:
解:除也。

3 懈:
繲:繲浣衣出埤蒼。

4 懈:
廨:公廨。

5 懈:
薢:薢茩藥名。

6 懈:
㾏:病也。

Library Resources
1 隘:
隘:陝也,陋也。烏懈切,六。

2 隘:
𨽴:古文。

3 隘:
阸:阻塞又阸㠔山形或與隘同。

4 隘:
㿄:病聲。

5 隘:
䅬:稻小把也。

6 隘:
賹:賹記人物。

Library Resources
1 邂:
邂:邂逅。胡懈切,二。

2 邂:
解:曲解亦縣名在蒲州又古賣古買胡。買三切。

Library Resources
1 賣:
賣:《說文》作𧷓出物也。莫懈切,一。

Library Resources
1 畫:
畫:《釋名》云:畫挂也,以五色挂物象也,俗作畫。胡卦切,又胡麥切,九。

2 畫:
詿:礙也。

3 畫:
罣:同上。

4 畫:
絓:絲結。

5 畫:
澅:水名在齊。

6 畫:
黊:鮮黃色。

7 畫:
繣:繣微乖違。

8 畫:
纗:弦中絶中。

9 畫:
孈:愚戇又多態也。

Library Resources
1 差:
差:病除也,楚懈切又楚宜楚皆初。牙三切,七。

2 差:
瘥:上同。又音醝。

3 差:
衩:衣衩。

4 差:
杈:杈杷平田具也。又音,又

5 差:
㳗:浦㳗。

6 差:
訍:訍持短又疑心名也。

7 差:
𧪘:異言。

Library Resources
1 睚:
睚:目際又睚眦怨也,五懈切,又五佳切,一。

Library Resources
1 謑:
謑:怒言。火懈切,又胡禮切,一。

Library Resources
1 庍:
庍:到別。方卦切,一。

Library Resources
1 粺:
粺:精米。傍卦切,四。

2 粺:
稗:稻也,又稗草似榖。

3 粺:
𪐄:黍屬。又音俾。

4 粺:
杷:田具本。又音琶。

Library Resources
1 㾹:
㾹:疾也。七懈切,二。

2 㾹:
眦:睚眦。

Library Resources
1 派:
派:分流也,俗作派。匹卦切,七。

2 派:
𠂢:《說文》曰:水之衺流別也。

3 派:
𥿯:未緝麻也。《說文》曰:散絲也。

4 派:
𣏕:麻紵。

5 派:
㵺:《說文》曰:水在丹陽。

6 派:
㭛:藤屬蜀人以織布出埤蒼。

7 派:
𣎵:分枲皮也。又匹刃切。

Library Resources
1 債:
債:徵財。側賣切,一。

𡢖

Library Resources
1 𡢖:
𡢖:難也,苦賣切。又音契。二。

2 𡢖:
𨛖:郷名。

Library Resources
1 曬:
曬:暴也,所賣切又所寄丑。離二切,五。

2 曬:
䵘:䵘不黏之皃或與曬同。

3 曬:
𨢦:簀酒。

4 曬:
汛:水皃。《說文》灑也,本。又音信。

5 曬:
洒:洒埽。又先禮切。

Library Resources
1 諣:
諣:疾言。呼卦切,一。

Library Resources
1 㠔:
㠔:阸㠔山形。方賣切,一。

Library Resources
1 膪:
膪:亦作䐱腏肉也。竹賣切,又竹惡切。𦜖膪肥皃。二。

2 膪:
𢕮:𢕮步立皃出聲譜。

URN: ctp:n307210