Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 佩

《佩》

Library Resources
1 佩:
佩:玉之帶也。《說文》曰:大帶佩也,从人从凡从巾佩必有巾巾謂之飾禮曰凡帶必有佩玉。蒲昧切,十二。

2 佩:
珮:玉珮俗。

3 佩:
孛:星也。又蒲没切。

4 佩:
鄁:紂之畿内國名東曰衞南曰鄘北曰鄁。

5 佩:
邶:上同。

6 佩:
偝:向借。

7 佩:
誖:言亂。又補内、蒲沒二切。

8 佩:
悖:心亂。又蒲没切。

9 佩:
背:弃背又姓也。又補妹切。

10 佩:
㻗:埤蒼云珠百枚曰㻗孫權貢珠百㻗㻗貫也,又云珠五百枚也,亦作琲。又蒲罪切。

11 佩:
𢂤:𢂤拂取。

12 佩:
苝:《爾雅》云:苝山䪥案本亦作◫莖力◫莖力音勍。

URN: ctp:n307497