Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 縣

《縣》

Library Resources
1 縣:
縣:郡縣也。《釋名》云:縣懸也,懸於郡也,古作寰楚莊王滅陳爲縣縣名自此始也,又姓孔子門人縣單父。黃練切,十五。

2 縣:
寰:古文。

3 縣:
袨:好衣。

4 縣:
眩:瞑眩書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳。

5 縣:
炫:明也,火光也。

6 縣:
衒:自媒。

7 縣:
𧗳:上同。

8 縣:
䝮:行䝮賣。

9 縣:
贙:獸名。又音泫。

10 縣:
𩑹:顋後。

11 縣:
迿:出表辝。

12 縣:
姰:狂也。又相倫切。

13 縣:
玹:玉名。

14 縣:
䀏:目搖。

15 縣:
眴:上同。

URN: ctp:n308728