Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 眷

《眷》

Library Resources
1 眷:
眷:眷屬。《說文》顧也。居倦切,十五。

2 眷:
睠:上同。

3 眷:
捲:西捲縣名在日南。

4 眷:
弮:曲也,又書弮今作卷。

5 眷:
卷:上同。

6 眷:
桊:牛拘。

7 眷:
帣:囊也,亦三石爲一帣。

8 眷:
絭:連弩三十絭共一臂。

9 眷:
犈:《爾雅》云:牛腳黒犈。又音權。

10 眷:
觠:《爾雅》云:羊屬角三觠羷郭璞云觠角三帀。

11 眷:
𧯦:黃豆。又求晚切。

12 眷:
飬:祭名。

13 眷:
䖭:䖭蠾蜘蛛別名。

14 眷:
𥸭:《說文》曰:摶飯也,隷省作𠔉眷字類從此俗作𥸭。

15 眷:
勬:勤也。又居貟切。

URN: ctp:n308963