Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《效》

Library Resources

Library Resources
1 效:
效:具也,學也,象也,又效力效驗也。胡敎切,八。

2 效:
効:俗。

3 效:
校:校尉官名亦姓周禮校人之後。又音敎。

4 效:
斅:學也,書曰惟斆學半。

5 效:
㤊:快也,出孟子。

6 效:
俲:敎也,詩曰是則是傚毛萇云言可法傚也。

7 效:
𣱓:誤也。

8 效:
詨:詨叫。

Library Resources
1 敎:
敎:敎訓也,又法也,語也,元命包云天垂文象人行其事謂之敎敎之爲言傚也。古孝切,十一。

2 敎:
𢼂:古文。

3 敎:
窖:倉窖。

4 敎:
校:檢校又考校。

5 敎:
鉸:鉸刀又裝鉸。

6 敎:
酵:酒酵。

7 敎:
覺:睡覺。又音角。

8 敎:
膠:膠黏物。又音交。

9 敎:
較:不等。又音角。

10 敎:
𡥈:又音交。

11 敎:
珓:杯珓古者以玉爲之。

Library Resources
1 孝:
孝:孝順。《爾雅》云:善父母爲孝孝經左契曰元氣混沌孝在其中天子孝龍負圖庶人孝林澤茂又姓風俗通云齊孝公之後。呼敎切,六。

2 孝:
哮:喚也。又音虓。

3 孝:
涍:水名在南陽。

4 孝:
嗃:大噑。又呼各切。

5 孝:
詨:上同。

6 孝:
𡦳:解薦屬。又音敎。

Library Resources
1 罩:
罩:竹籠取魚具也。都敎切,五。

2 罩:
䈇:上同。

3 罩:
䍜:《說文》曰:覆鳥令不得飛走也。

4 罩:
䞴:䞴趟跳皃。

5 罩:
鵫:鵫雉今白雉也。

Library Resources
1 豹:
豹:獸名崔豹古今注曰豹尾車周制也,象君子豹變尾言謙也,古軍正建之今唯乗輿建焉廣志曰狐死首丘豹死首山又姓風俗通曰八元叔豹之後。北敎切,五。

2 豹:
𧭤:𧭤譟惡也。

3 豹:
𢖔:𢖔直史官。

4 豹:
爆:火裂。又音駮。

5 豹:
䶂:䑕屬能飛食虎豹出胡地。又音酌。

Library Resources
1 敲:
敲:擊也,苦敎切,又苦交切,三。

2 敲:
礉:礉磽。又口交切。

3 敲:
巧:巧僞。《山海經》云:義均始爲巧倕作百巧也。又苦絞切。

Library Resources
1 皃:
皃:儀皃。莫敎切,七。

2 皃:
䫉:《說文》同上。

3 皃:
貌:籀文。

4 皃:
䡚:引也。

5 皃:
𢂹:幗也。

6 皃:
緢:旄雜絲也。《說文》音苗。

7 皃:
𢅉:綵雜文也。

Library Resources
1 奅:
奅:起釀亦大也。匹皃切,六。

2 奅:
窌:上同。《說文》窖也。

3 奅:
炮:灼皃。又步交切。

4 奅:
抛:抛車。又普交切。

5 奅:
皰:面生氣也。又旁敎切。

6 奅:
礮:礮石軍戰石也。

Library Resources
1 趠:
趠:行皃。丑敎切,二。

2 趠:
踔:猨跳。

Library Resources
1 稍:
稍:均也,小也。《說文》曰:出物有漸也。所敎切,七。

2 稍:
潲:豕食又雨濺也。

3 稍:
揱:木上小或作𣕇。

4 稍:
𣕇:上同。

5 稍:
娋:小娋侵也。

6 稍:
𨛍:大夫食邑。

7 稍:
𦓴:𦔔種。

Library Resources
1 棹:
棹:檝也。直敎切,四。

2 棹:
櫂:上同。

3 棹:
濯:浣衣。又直角切。

4 棹:
㷹:火急煎皃。

Library Resources
1 橈:
橈:木曲。奴敎切,又如昭切,四。

2 橈:
淖:泥淖。

3 橈:
𠆴:不靜又猥也,擾也,閙。

4 橈:
閙:不靜又猥也,擾也,閙。

Library Resources
1 抓:
抓:爪刺也。側敎切,三。

2 抓:
癄:縮也,小也,亦作㾭。

3 抓:
笊:笊籬。

Library Resources
1 靤:
靤:面瘡。防敎切,五。

2 靤:
皰:面生氣也。

3 靤:
鞄:持皮。

4 靤:
鉋:鉋刀治木器也。

5 靤:
骲:手擊。

Library Resources
1 抄:
抄:略取也。初敎切,八。

2 抄:
鈔:上同。

3 抄:
縐:惡絹也,又初爪切。又側救切。

4 抄:
耖:重耕田也。

5 抄:
仯:仯仯小子。

6 抄:
觘:角匕也。

7 抄:
𦨖:船不安也。

8 抄:
罺:小網。

Library Resources
1 靿:
靿:靴靿。於敎切,五。

2 靿:
袎:襪袎。

3 靿:
㑃:很也,戾也,出字林。

4 靿:
箹:竹節。又於角切。

5 靿:
軪:車有機。

Library Resources
1 樂:
樂:好也。五敎切,又岳、洛二音。三。

2 樂:
磽:礉磽。又五交切。

3 樂:
𩳔:醜皃。

Library Resources
1 巢:
巢:棧閣也,七稍切,又士交切,一。

URN: ctp:n309299