Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 暴

《暴》

Library Resources
1 暴:
暴:侵暴猝也,急也,又晞也。案《說文》作𣉱疾有所趣也,又作㬥晞也,今通作暴亦姓漢有繡衣使者暴勝之。薄報切,九。

2 暴:
虣:上同。《周禮》云:以刑教中則民不虣。

3 暴:
曝:曝乾俗。

4 暴:
瀑:瀑雨。

5 暴:
勽:《說文》覆也。

6 暴:
菢:鳥伏卵。

7 暴:
袌:衣前襟又云今朝服垂衣。又簿髙切。

8 暴:
𤔣:姓也,出姓苑。

9 暴:
𪇰:鳥名。又博木切。

URN: ctp:n309495