Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 亮

《亮》

Library Resources
1 亮:
亮:㓪也,導也,亦姓出姓苑。力讓切,十五。

2 亮:
諒:信也,相也,佐也,又姓後漢有諒輔。

3 亮:
掠:笞也,奪也,取也,治也。

4 亮:
悢:悢悢悲也。

5 亮:
緉:履屐雙也。

6 亮:
㹁:牛色雜也。

7 亮:
兩:車數。

8 亮:
踉:踉蹡行不迅也。

9 亮:
量:合斗斛。

10 亮:
𣄵:字統云事有不善曰𣄵薄。

11 亮:
𩗬:北風。又音涼。

12 亮:
䁁:目病。

13 亮:
䀶:上同。

14 亮:
哴:唴哴啼也。

15 亮:
涼:薄也。又吕張切。

URN: ctp:n309904