Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《徑》

Library Resources

Library Resources
1 徑:
徑:步道。古定切,七。

2 徑:
經:經緯。又古靈切。

3 徑:
逕:近也。

4 徑:
𠲮:猿聲。

5 徑:
俓:直也。

6 徑:
𩰹:隔也。

7 徑:
桱:桱木似杉而硬。

Library Resources
1 寗:
寗:邑名亦姓。《說文》作甯所願也。乃定切,四。

2 寗:
佞:諂也,一曰才也,俗作侫。

3 寗:
濘:泥濘。

4 寗:
鸋:爾雅鸋鴂鴟屬也,楚詞云鸋鴞之鳴。

Library Resources
1 腥:
腥:豕息肉肉中似米。蘇佞切。又音星。三。

2 腥:
醒:酒醒。又蘇丁、先頂二切。

3 腥:
睲:目睲。

Library Resources
1 脛:
脛:腳脛。《釋名》云:脛莖也,直而長似物莖也。胡定切,二。

2 脛:
踁:上同。

Library Resources
1 定:
定:安也,亦州名帝堯始封唐國之城秦爲趙郡鉅鹿二郡漢爲中山郡後魏置安州又改爲定州以安定天下爲名。徒徑切,四。

2 定:
掟:天掟出道書。

3 定:
廷:朝廷。又音亭。

4 定:
錠:錫屬。

Library Resources
1 矴:
矴:矴石。丁定切,九。

2 矴:
釘:又得庭切。

3 矴:
訂:字林云逗遛也。

4 矴:
定:題額詩云定之方中定營室也。又徒徑切。

5 矴:
飣:貯食。

6 矴:
奠:上同。

7 矴:
𦘭:亦同。

8 矴:
顁:題顁。

9 矴:
錠:豆有足曰錠無足曰鐙。

Library Resources
1 罄:
罄:盡也。《說文》曰:器中空也。苦定切,七。

2 罄:
𥥻:《說文》空也。

3 罄:
磬:磬石樂器。《周禮》云:磬人爲磬。

4 罄:
殸:籀文。

5 罄:
𪊑:《爾雅》云:鹿絕有力。又堅、牽二音。

6 罄:
𨆪:一足行。

7 罄:
鑋:金聲。

Library Resources
1 聽:
聽:待也,聆也,謀也,他定切。又音㕔。三。

2 聽:
汀:汀瀅不遂志。又音㕔。

3 聽:
侹:俓侹直也,代也,儆也。

Library Resources
1 靘:
靘:䒌靘靑黑。干定切,二。

2 靘:
掅:捽也。

Library Resources
1 䒌:
䒌:莫定切,二。

2 䒌:
暝:夕也。

Library Resources
1 鎣:
鎣:鎣飾也。烏定切,四。

2 鎣:
瑩:上同。《說文》曰:玉色一曰石之次玉者。

3 鎣:
𢣙:志恨也。

4 鎣:
瀅:小水。

Library Resources
1 零:
零:零落。郎定切,又魯丁切,三。

2 零:
𢺰:插空皃。又魯丁切。

3 零:
令:令支縣在遼西郡。

URN: ctp:n310333