Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 𠋫

《𠋫》

Library Resources
1 𠋫:
𠋫:伺𠋫又姓周禮有𠋫人其後氏焉。胡遘切,十五。

2 𠋫:
鮜:魚名。

3 𠋫:
鄇:地名在晉。

4 𠋫:
逅:邂逅。

5 𠋫:
訽:罵訽。

6 𠋫:
睺:半盲。

7 𠋫:
后:君也,皇后也。

8 𠋫:
後:方言云先後猶娣姒。

9 𠋫:
堠:今封堠也。

10 𠋫:
鱟:郭璞注。《山海經》云:形如車文靑黑色十二足長五六尺似蟹雌常負雄漁者取之必得其雙子如麻子南人爲醬。

11 𠋫:
鍭:《爾雅》云:金鏃翦羽。

12 𠋫:
厚:厚薄。

13 𠋫:
䞧:蹇行。又蒲北切。

14 𠋫:
䞀:䞀𧷡貪財之皃。

15 𠋫:
𣣠:𣣠石蜜膜也。

URN: ctp:n310705