Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 豆

《豆》

Library Resources
1 豆:
豆:穀豆物理論云菽者衆荳之名也,又姓後魏有將軍豆代。田候切,十六。

2 豆:
竇:空也,穴也,水竇也,又姓出扶風觀津河南三望風俗通云夏帝相遭有窮氏之難其妃方娠逃出自竇而生少康其後氏焉。

3 豆:
窬:禮曰蓽門圭窬。又音俞。

4 豆:
逗:逗遛又住也,止也。

5 豆:
酘:酘酒。

6 豆:
荳:荳蔲。

7 豆:
脰:項脰。

8 豆:
郖:地名。

9 豆:
梪:籩豆或作䄈古食肉器也。

10 豆:
餖:飣餖。

11 豆:
浢:水名。

12 豆:
䄈:祭䄈。

13 豆:
毭:𣯻罽。

14 豆:
𩊪:車鞁具。

15 豆:
𤀨:水名。

16 豆:
㛒:嫗㛒語帖也。

URN: ctp:n310754