Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 遘

《遘》

Library Resources
1 遘:
遘:遇也。古候切,二十。

2 遘:
構:架也,合也,成也,蓋也,亂也。

3 遘:
媾:重婚。

4 遘:
覯:見也。

5 遘:
姤:卦名姤遇也,又偶也。

6 遘:
購:購贖。

7 遘:
䝭:禀給。

8 遘:
雊:雉鳴。

9 遘:
𢐙:張弓。

10 遘:
𤚼:取牛羊乳亦作𦎯。

11 遘:
句:句當又姓華陽國志云王平句扶張翼廖化並爲大將軍時人曰前有王句後有張廖俗作勾。

12 遘:
軥:軥槅挽車也。

13 遘:
㝤:夜也。

14 遘:
搆:搆擩也。

15 遘:
怐:怐愗愚皃。又苦候切。

16 遘:
煹:舉火也。

17 遘:
䃓:甃井也,又罰也。

18 遘:
冓:數也。

19 遘:
㝅:《說文》曰:乳也,一曰㝅瞀也。

20 遘:
𢄇:綿𢄇。

URN: ctp:n310809