Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 縮

《縮》

Library Resources
1 縮:
縮:斂也,退也,短也,亂也。所六切,十三。

2 縮:
莤:《說文》曰:禮祭束茆加于祼圭而灌鬯酒是爲莤象神歆之也,一曰榼上塞也。

3 縮:
𩘹:風聲。

4 縮:
𧼭:趜𧼭體不伸也,趜。渠六切。

5 縮:
樎:馬櫪。

6 縮:
謖:起也。

7 縮:
䎘:鳥飛。

8 縮:
㩋:擊聲。

9 縮:
蹜:文字音義云烏鵲醜其飛掌蹜在腹下也。

10 縮:
摍:抽也,顔叔也,納鄰之嫠婦執燭燭盡摍屋以繼之。

11 縮:
𧐴:蝍𧐴尺蠖。

12 縮:
摵:到也。又子六切。

13 縮:
謏:小也。又蘇了切。

URN: ctp:n311606