Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 篤

《篤》

Library Resources
1 篤:
篤:厚也。《說文》曰:馬行頓遟。冬毒切,十一。

2 篤:
竺:地名。《說文》厚也。

3 篤:
督:率也,勸也,正也。《說文》察也,一曰目痛也,又姓風俗通云漢有五原太守督◫𤣩賈俗作督。

4 篤:
𧝴:衣背縫也。

5 篤:
𧛔:同上。

6 篤:
𧞶:並上同。

7 篤:
錖:𧥎舌。

8 篤:
𤬂:瓠𤬂。

9 篤:
𥓍:𥓍矺玉篇云落石也。

10 篤:
裻:新衣聲。又先䔍切。

11 篤:
𡰪:凥𡰪俗。

URN: ctp:n311934