Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 嶽

《嶽》

Library Resources
1 嶽:
嶽:五嶽也。五角切,八。

2 嶽:
岳:上同。

3 嶽:
樂:音樂周禮有六樂雲門咸池大韶大夏大濩大武又姓出南陽本自有殷微子之後守戴公四丗孫樂莒爲大司宼。

4 嶽:
鸑:鸑鷟鳳屬。《國語》云:周之興也,鸑鷟鳴于岐山俗作𩁓。

5 嶽:
𩓥:《說文》云:面前岳岳也。

6 嶽:
觷:《爾雅》云:角謂之觷治角也,或作礨。又音學。

7 嶽:
捳:抨捳。

8 嶽:
㹊:《說文》曰:白牛也。

URN: ctp:n312193