Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 逸

《逸》

Library Resources
1 逸:
逸:過也,縱也,奔也。《說文》曰:失也,从辵从兔兔謾訑善逃也。夷質切,十二。

2 逸:
佚:佚樂。

3 逸:
佾:八佾之舞佾行列也。

4 逸:
溢:滿溢。

5 逸:
軼:車過又突也。又同結切。

6 逸:
鎰:《國語》云:二十四兩爲鎰又禮曰朝一溢米注謂二十兩曰溢。

7 逸:
泆:淫泆。

8 逸:
齸:廣雅云麋鹿受食處。

9 逸:
劮:劮豫。

10 逸:
欥:欥辝也。

11 逸:
䭿:馬足疾。

12 逸:
䳀:餔叔鳥也。

URN: ctp:n312505