Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 聿

《聿》

Library Resources
1 聿:
聿:循也,遂也,述也。《說文》曰:所以書也,楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆。餘律切,二十一。

2 聿:
鴪:飛快。

3 聿:
燏:火光。

4 聿:
遹:述也,自也,一曰遵也。

5 聿:
鷸:鳥名。

6 聿:
驈:黒馬白髀。又音述。

7 聿:
繘:汲綆。又音橘。

8 聿:
𩙅:疾風。

9 聿:
潏:水流皃。

10 聿:
矞:《說文》曰:以錐有所穿也,一曰滿也。

11 聿:
霱:霱雲瑞雲本亦作矞。

12 聿:
𧑐:𧑐蟥也。

13 聿:
䢖:行皃。

14 聿:
芛:草木初生。

15 聿:
欥:欥詞也。

16 聿:
鱊:小魚名。

17 聿:
噊:鳥鳴。

18 聿:
䋖:䋖長。

19 聿:
銉:針銉。

20 聿:
𦒔:飛𦒔。

21 聿:
𥎐:𥎐出。

URN: ctp:n312765