Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 拂

《拂》

Library Resources
1 拂:
拂:去也,拭也,除也,擊也。敷勿切,十二。

2 拂:
𢂀:韜髮。

3 拂:
嶏:崩聲。

4 拂:
茀:草多。

5 拂:
祓:除灾求福亦絜也。又音廢。

6 拂:
艴:淺色。

7 拂:
刜:擊也,斫也。

8 拂:
乀:左戾曰乀。

9 拂:
䭮:額前飾也。

10 拂:
髴:髣髴亦作彷彿。

11 拂:
彿:彷彿俗。

12 拂:
𧿳:跳也。

URN: ctp:n312963