Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 越

《越》

Library Resources
1 越:
越:墜也,干也,於也,遠也,走也,逾也,曰也,揚也。《說文》度也,亦吳越又姓句踐之後又虜三字姓後秦録有北梁州刺史越質詰歸。王伐切,十六。

2 越:
𨒋:《說文》踰也。

3 越:
粤:辝也,于也。

4 越:
戉:《說文》曰:大斧也,司馬法曰夏執𤣥戊殷執白戚周左杖黃戊又作鉞。

5 越:
鉞:上同。

6 越:
䋐:紵布。《說文》曰:采彰也,一曰車馬飾。

7 越:
樾:樹隂。

8 越:
蚏:蟚蚏似蟹而小。

9 越:
曰:辝也,於也,之也。

10 越:
𥩡:竚立也。

11 越:
𡛟:輕也。

12 越:
璏:劒鼻玉。

13 越:
熭:暴乾。

14 越:
𣐋:木名。

15 越:
𧊎:螊𧊎蚌出魏書。

16 越:
泧:大水。

URN: ctp:n313036