Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 厥

《厥》

Library Resources
1 厥:
厥:其也,亦短也。《說文》曰:發石也,又姓京兆人也,漢賜衡山王妾厥氏。居月切,十九。

2 厥:
氒:古文。

3 厥:
蹶:失腳又走也,速也,嘉也。《說文》僵也,一曰跳也,亦作蹷。又音橛。

4 厥:
𨇮:《說文》上同。

5 厥:
𧽸:跳𧽸。

6 厥:
𧼞:上同。

7 厥:
瘚:氣逆。

8 厥:
劂:刻刀。

9 厥:
蕨:蕨菜。

10 厥:
蟨:獸名走之則顚蛩蛩前足髙不得食而善走蟨常爲蛩蛩取食蛩蛩負之而走也。

11 厥:
蟩:蟩蜉蟲。

12 厥:
橜:𣏾也。又其月切。

13 厥:
𥕲:發石。

14 厥:
𠢤:强力。

15 厥:
欮:發也。

16 厥:
撅:撅撥物也。

17 厥:
鱖:魚名。

18 厥:
孒:短也。

19 厥:
𠄌:《說文》曰:鉤識也,从反𠄌象形。

URN: ctp:n313053