Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 末

《末》

Library Resources
1 末:
末:木上也,無也,弱也,逺也,端也,亦姓姓苑云本姓秣氏後去禾又虜三字姓後燕錄襄城公末那樓雷。莫撥切,二十七。

2 末:
昩:星也,易曰日中見昩案音義云字林作昧斗杓後星王肅音妹。

3 末:
𩑷:𩑷䫘健也。

4 末:
䀛:逺視又不正視。又莫拜切。

5 末:
䴲:麪也。

6 末:
𨣱:醬也。

7 末:
䬴:馬食榖也。

8 末:
秣:上同。

9 末:
𥬎:捕鰌竹器。

10 末:
靺:靺鞨蕃人出北土。

11 末:
韎:韎韐大帶。

12 末:
苜:苜。《說文》曰:目不正。

13 末:
粖:糜也。又亡結切。

14 末:
𩱷:上同。

15 末:
𥽘:米和細屑。

16 末:
䱅:魚名。

17 末:
眜:目不正也。

18 末:
抹:抹摋摩也。

19 末:
妺:妺嬉桀妃。

20 末:
𠇱:𠇱㒓肥皃又西夷樂名。

21 末:
𢗿:忘也。

22 末:
𡊉:壤也。

23 末:
瀎:塗拭。

24 末:
𩿣:鳥名。

25 末:
沫:水沫一曰水名在蜀。又武泰切。

26 末:
𦫕:𦫔𦫕色不深也。

27 末:
袜:袜肚。

URN: ctp:n313483