Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 列

《列》

Library Resources
1 列:
列:行次也,位序也,又陳也,布也。《說文》作𠛱分解也,亦姓鄭有列禦寇著書十八篇。良辥切,二十。

2 列:
𠛱:上同。

3 列:
迾:遮遏。

4 列:
蛚:蜻蛚蟋蟀。

5 列:
鮤:刀魚也,一名鱴刀今鮆魚也。

6 列:
烈:光也,業也,又忠烈又猛也,熱也,火也。

7 列:
洌:水淸也,潔也。

8 列:
冽:寒也。

9 列:
裂:擘裂破也。《左傳》云:裂裳帛而與之。

10 列:
茢:禮注云桃茢可以爲帚除不祥。《說文》芀也。

11 列:
颲:風雨暴至。

12 列:
鴷:啄木。

13 列:
栵:細栗。《爾雅》云:栵栭今江東呼爲㮌栗楚呼爲茅栗也。

14 列:
㤠:憂心。

15 列:
挒:埤蒼云搩也。

16 列:
𩢾:次第馳馬。

17 列:
𡊻:塍也。

18 列:
𡿪:水流皃。

19 列:
姴:美也。

20 列:
䅀:《說文》曰:黍穰也。

URN: ctp:n314254