Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 託

《託》

Library Resources
1 託:
託:寄也。他各切,十八。

2 託:
袥:開衣領也。

3 託:
橐:無底囊。

4 託:
魠:魚名。

5 託:
籜:竹籜。

6 託:
𣔳:擊𣔳《漢書》曰:宫中衞城門擊刀斗傳五更衞士周廬擊𣔳也,亦作柝。

7 託:
𣟄:上同。

8 託:
拓:手承物又虜複姓二氏周書王秉王興並賜姓拓王氏又有拓跋氏初黃帝子昌意少子受封北土黃帝以土德王北俗謂土爲拓謂后爲跋故以拓跋爲氏跋亦作拔或說自云拓天而生拔地而長遂以氏焉後魏孝文大和二十年改爲元氏也。

9 託:
馲:馲駝。

10 託:
𩧐:上同。

11 託:
𨂫:𨂫弛不遵禮度之士。

12 託:
蘀:葉落。

13 託:
𦚈:𦚈脪也,滴也,澆也。

14 託:
侂:毀也。《說文》寄也。

15 託:
飥:餺飥。

16 託:
魄:落魄貧無家業出史記本音拍。

17 託:
沰:赭也,又磓也。

18 託:
矺:儀禮注云王棘矺鼠。

URN: ctp:n314804