Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 格

《格》

Library Resources
1 格:
格:式也,度也,量也,書傳云來也。《爾雅》云:至也,亦格五博屬行箭但行梟以格殺漢吾丘壽王善之又姓東觀漢記有侍御史東平相格班。古伯切,十四。

2 格:
𢓜:至也,亦作假。

3 格:
茖:山葱。

4 格:
骼:骨骼。

5 格:
觡:鹿角。

6 格:
𩹺:𩹺䱮魚名。

7 格:
鵅:鵋䳢鳥名。

8 格:
挌:擊也,鬬也,止也,正也。

9 格:
㦴:⍓戊各擊也,鬭也,亦作㪾。

10 格:
蛒:蠀螬別名。

11 格:
𪌣:碎麥。

12 格:
𢼛:擊也。

13 格:
𩹿:海魚似鯾肥美。

14 格:
鉻:陳公鉤也。

URN: ctp:n315192