Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 荻

《荻》

Library Resources
1 荻:
荻:萑也。徒歷切,二十九。

2 荻:
狄:北狄又姓春秋時狄國之後漢有博士狄山。

3 荻:
敵:匹也,當也,輩也,主也。

4 荻:
籊:竹竿皃。又他歷切。

5 荻:
翟:翟雉又姓漢有上蔡翟方進。

6 荻:
迪:進也,道也,蹈也。

7 荻:
覿:見也。

8 荻:
𧠫:上同。

9 荻:
笛:樂器風俗通云武帝時丘仲所作也,晉協律中郎列和善吹笛也。

10 荻:
篴:上同出周禮。

11 荻:
糴:市穀米又姓國語有晉大夫糴茂。

12 荻:
籴:俗。

13 荻:
邮:郷名在髙陵。

14 荻:
滌:洗也,除也,淨也。

15 荻:
蓧:盛種器也,蔋。

16 荻:
蔋:詩曰踧踧周道。

17 荻:
踧:詩曰踧踧周道。

18 荻:
䌦:䌦緑色。

19 荻:
𩷎:東海有馬𩷎魚。

20 荻:
䵂:䵂麩。

21 荻:
樀:屋梠。又音的。

22 荻:
頔:好皃。

23 荻:
梑:臧槹爾雅釋木曰狄臧槹是也。

24 荻:
䊮:穀粟之名。

25 荻:
䢮:䢮雨也。

26 荻:
㹍:特牛。

27 荻:
苖:苖蓨草。

28 荻:
滷:鹹也。

29 荻:
㣙:《說文》曰:行㣙㣙也。

URN: ctp:n315795