Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 勒

《勒》

Library Resources
1 勒:
勒:鄴中記曰石虎諱勒呼馬勒爲轡。盧則切,十二。

2 勒:
肋:脅肋。《釋名》曰:肋勒也,所以檢勒五藏也。

3 勒:
扐:筮者著蓍指閒。

4 勒:
仂:禮祭用數之仂。

5 勒:
艻:蘿功香草。

6 勒:
朸:《說文》曰:木之理也,平原有朸縣。

7 勒:
𤨕:美石次玉。

8 勒:
玏:上同。

9 勒:
泐:凝合。

10 勒:
㔹:功大。《說文》曰:材十人也。

11 勒:
阞:地脉理坼。

12 勒:
竻:竹根。

URN: ctp:n316269