Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《合》

Library Resources

Library Resources
1 合:
合:合同亦器名亦六合天地四方對也,又州名秦爲巴郡宋爲宕渠郡後魏置合州蓋涪漢二水合流之處因以名之又姓左傳宋有大夫合左師又漢複姓髙帝功臣表有合博虞。侯閤切。又音閤。十一。

2 合:
郃:郃陽縣在同州又虜複姓後魏書大莫干氏後改爲郃氏。又音閤。

3 合:
榙:榙𣝋果名似李出埤蒼。

4 合:
䢔:䢔遝行相及也。

5 合:
㭘:㭘棔木也。

6 合:
詥:諧也,亦作合。

7 合:
耠:耕也。

8 合:
𡇶:會也。

9 合:
𪘁:𪘁齧聲也。

10 合:
𦳬:草。

11 合:
盒:盒盤覆也。

Library Resources
1 閤:
閤:《爾雅》云:小閨謂之閤。古沓切,十九。

2 閤:
鴿:鳥名。

3 閤:
合:合集。又音䢔。

4 閤:
㪉:合會也。

5 閤:
鉿:二尺鋌。

6 閤:
鮯:魚名六足鳥尾出山海經。

7 閤:
蛤:蚌蛤。

8 閤:
郃:水名又縣名。又音䢔。

9 閤:
浩:浩亹地名亹音門。

10 閤:
匌:周帀也。

11 閤:
頜:頜頷頤傍。

12 閤:
佮:併佮聚。

13 閤:
㧁:閉戸曰㧁。

14 閤:
𣭝:𣭝𣬬目睫長。

15 閤:
㭘:劒柙。又巨業切。

16 閤:
㠷:以席載穀。

17 閤:
鞈:防捍。

18 閤:
韐:韎韐大帶。

19 閤:
𢂷:𢂷口亦同上。

Library Resources
1 答:
答:當也,亦作荅。都合切,十二。

2 答:
畣:《爾雅》云:俞畣然也。

3 答:
𨅞:跛行皃。

4 答:
撘:打也,出音譜。

5 答:
荅:正名云小豆。

6 答:
褡:橫褡小被。

7 答:
㜓:面㜓姶皃。

8 答:
㾑:肥㾑㽺出字林。

9 答:
嗒:舐嗒。

10 答:
𤝰:犬食。

11 答:
㿯:皮㿯。

12 答:
㯚:㯚𣝋木名。

趿

Library Resources
1 趿:
趿:進足。蘇合切,十一。

2 趿:
颯:風聲。

3 趿:
靸:小兒履或作𩎕。

4 趿:
𩎕:上同。

5 趿:
馺:馬行疾。

6 趿:
霅:廣雅曰雨霅霅。又音讋。

7 趿:
𠦄:《說文》云:𠦃三十也,今作卅直爲三十字。

8 趿:
㚫:媕㚫女字。

9 趿:
𣬬:𣭝𣬬眼睫長。

10 趿:
𢕬:衆行皃。

11 趿:
鈒:鈒鏤。

Library Resources
1 沓:
沓:重也,合也,又語多沓沓也,又虜複姓後魏書沓盧氏後改爲沓氏。徒合切,十八。

2 沓:
誻:譐誻亦作沓𠴲。

3 沓:
遝:䢔遝。

4 沓:
㧺:指㧺。

5 沓:
㭼:柱上木也。

6 沓:
涾:沸溢。

7 沓:
𩣯:馺𩣯馬行。

8 沓:
龖:龍飛之狀。

9 沓:
𠉤:儑𠉤不著事也。

10 沓:
譶:疾言。

11 沓:
𣝋:榙𣝋。

12 沓:
蹹:齧蹹。

13 沓:
䂿:舂巳復擣之爲䂿。

14 沓:
䜚:妄言。

15 沓:
𦂀:𦂀子絹出字林。

16 沓:
𦾽:東魯人呼蘆菔曰菈𦿚。

17 沓:
𧌏:䗘𧌏蟲。

18 沓:
眔:目相見。

Library Resources
1 錔:
錔:器物錔頭。他合切,二十二。

2 錔:
嚃:歠也。

3 錔:
䓠:菜生水中。

4 錔:
㛥:安皃。《說文》曰:俛伏也,一曰意伏也。

5 錔:
踏:著地。

6 錔:
𢃕:帳上覆。

7 錔:
鞜:革履。

8 錔:
𦑇:𦑇𦑇飛皃。

9 錔:
漯:水名在平原。

10 錔:
濕:上同。

11 錔:
㹺:犬食。

12 錔:
𦧟:上同。

13 錔:
䶀:鼓聲也。

14 錔:
佮:合也。

15 錔:
䵬:晉書有兖州八伯太山羊曼爲䵬伯。

16 錔:
𪘁:食也。

17 錔:
𨌭:車釭𨌭也。

18 錔:
㭼:柱㭼頭。

19 錔:
䍝:相罯䍝出字林。

20 錔:
濌:積厚。

21 錔:
𪂌:鳥名。

22 錔:
䈋:竹名。

Library Resources
1 雜:
雜:帀也,集也,猝也,穿也。《說文》曰:五綵相合也。徂合切,七。

2 雜:
韴:斷聲。

3 雜:
磼:磼嶫山髙。

4 雜:
雥:羣鳥。

5 雜:
䕹:戸簾。

6 雜:
𨅔:止也。又才含切。

7 雜:
䣟:亭名在貝丘。

Library Resources
1 帀:
帀:遍也,周也。子荅切,十。

2 帀:
迊:上同。

3 帀:
𠯗:入口。

4 帀:
噆:蚊蟲噆人。

5 帀:
𣤶:𣤶𣣴聲。

6 帀:
魳:魚名。

7 帀:
䍼:羊腌。

8 帀:
嘁:歍嘁。

9 帀:
沞:湆沞纔濕。

10 帀:
䞙:𧼎䞙急走。

Library Resources
1 拉:
拉:折也,敗也,摧也。盧合切,十一。

2 拉:
搚:上同。

3 拉:
㩉:亦同。

4 拉:
摺:敗也。

5 拉:
𦒆:𦒆𦑇飛皃。

6 拉:
磖:磖磼。

7 拉:
𪇹:𪇹䳴初飛皃。

8 拉:
菈:菈𦿚秦人呼蘿蔔。

9 拉:
𣤊:𣤊歁不滿。

10 拉:
㕇:石聲。

11 拉:
𤛊:𤛊◫牜立。

Library Resources
1 納:
納:内也,又姓出何氏姓苑。奴荅切,八。

2 納:
䪏:腝皃。

3 納:
蒳:字統云香草異物志云葉如栟櫚而小子似㯽榔可食。

4 納:
軜:驂馬内轡繫軾前者。

5 納:
衲:補衲紩也。

6 納:
魶:魚名似鼈無甲有尾口在腹下。

7 納:
妠:姶妠聚物。

8 納:
㨥:打㨥。

Library Resources
1 溘:
溘:至也,奄也,依也。口荅切,七。

2 溘:
𣩄:𣩄死見楚詞本作溘。

3 溘:
㧁:閉戸聲。

4 溘:
𠩧:𠩧山左右有岸。

5 溘:
䆟:䆟合相當也。

6 溘:
匌:匌帀也。

7 溘:
歁:歁歞癡皃。

Library Resources
1 姶:
姶:美好皃。烏合切,十三。

2 姶:
𤸱:短氣。

3 姶:
罨:網。又一劫切。

4 姶:
罯:覆蓋也。又烏敢切。

5 姶:
媕:女有心媕媕也。

6 姶:
㔩:㔩彩婦人髻飾花也。

7 姶:
庵:庵低又屋。

8 姶:
𨂁:跛𨂁。

9 姶:
𩋊:車具又小兒履名𩋊𥀵。

10 姶:
𩇠:調色𦘕繒出郭調字指。

11 姶:
搕:以手盍也,又搕𢶍糞也。

12 姶:
鞥:皮裏角也。

13 姶:
佮:姓也。

Library Resources
1 欱:
欱:大歠也。呼合切,四。

2 欱:
㽺:病劣皃。

3 欱:
𣣹:𣣹瘶。

4 欱:
㾑:寒㾑。

Library Resources
1 㬎:
㬎:日中見絲凡作㬎同。五合切,十。

2 㬎:
礏:磼礏。

3 㬎:
哈:魚多皃。

4 㬎:
儑:𠉤儑。

5 㬎:
𡀾:衆聲。

6 㬎:
砐:峇砐。

7 㬎:
礘:動礘礘亦作硆。

8 㬎:
㾑:寒㾑病。

9 㬎:
䑥:船皃。

10 㬎:
魥:魚名。

Library Resources
1 䟃:
䟃:走也,赴會也。七合切,二。

2 䟃:
㜗:婪㜗。

Library Resources
1 遪:
遪:裹遪。士合切,一。

Library Resources
1 唈:
唈:《爾雅》云:僾唈也。烏荅切,一。

URN: ctp:n316578