Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《中和節》

Library Resources
1 中和節:
《唐書》云:貞元五年正月十一日詔曰:「四序嘉辰,歷代增置,漢宗上巳,晉紀重陽。或說攘除,雖因舊俗,與眾宴樂,誠洽當時。朕以春方發生,候維仲月,勾萌畢達,天地同和,俾共昭蘇,宜均暢茂。自今已后,以二月一日為中和節,內外官司并休假一日,先敕百僚以三令節集玄。今宜以中和節代晦日。」中和之節,自茲始也。
又曰:其月二十八日,中書侍郎李秘奏:「伏以仲春初吉,制嘉節以征之,更晦日於往月之終,揆明辰於來月之始。請令文武百辟以是日進農書,司農獻穜稑之種,三公戚里上春服,士庶以刀尺相遺,村社作中和酒,祭勾芒神。聚會宴樂,名為饗勾芒,祈年穀。仍望各下州府所在頒行」從之。

2 中和節:
又:云:貞元六年,上以中和節宴百僚於曲江,上賦詩以賜之,百官皆和焉。是歲,戴叔倫為容州刺史,素有詩名,上乃令錄其詩以賜之。

URN: ctp:n363958