Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《原》

Library Resources
1 原:
《釋名》曰:原,元也,如元氣廣大也。

2 原:
《書》曰:既修太原,至于岳陽。孔安國曰:高平曰原。太原今以為郡。
又曰:大野既豬,東原厎平。孔安國曰:東原致功而平,言可耕也。
又曰:若火之燎于原,弗可向邇,其猶可撲滅。

3 原:
《詩》曰:度其鮮原,居岐之陽,在渭之將,萬邦之方,下民之王。鄭玄曰:文王自知德威謀居善,言岐之南渭水側,為萬國所向,作民之君。
又曰:篤公劉,于胥斯原,既庶既繁,既順乃宣,而無永嘆。鄭玄曰:公劉之相此原以居民,而無長嘆者也。
又曰:鹡鸰在原,兄弟急難。
又曰:原隰膴膴,堇荼如飴。
又曰:皇皇者華,于彼原隰。
又曰:漆沮之從,天子之所。瞻彼中原,其祁孔有。
又曰:中原有菽,庶民采之。
又曰:原隰既平,泉流既清。

4 原:
《周禮》曰:原師,辯原隰之名。
又曰:大司徒之職,辯五地之物生,五曰原隰,其動物宜裸物,其植物宜叢物,其民豐肉而庳。

5 原:
《禮》曰:孟夏之月,天子始命野虞出行田原,而勸民也。
又曰:聖王所以順,山者不使居川,不使渚者居中原,而弗敝也。

6 原:
《傳》曰:晉侯蒐於清原,作五軍以御狄也。
又曰:晉魏絳曰:「昔辛甲之為太史,命百官官箴王闕,於《虞人之箴》曰:在帝夷羿,冒于原獸,用不恢于夏家,獸臣司原,敢告仆夫。」
又曰:晉侯、宋公、齊國歸父,秦小子慭,次于城濮,楚師背酅而舍,晉侯患之。聽輿人之誦曰:「原田莓莓,舍其舊而新是謀。」公疑焉。子犯曰:「戰也。戰而捷必得志於諸侯,若其不捷,表里山河必無害也。」

7 原:
《春秋說題辭》曰:原,端也,平而有度也。宋均曰:度,若則也。

8 原:
《公羊傳》曰:上平曰原。

9 原:
《穀梁傳》曰:中國曰太原,夷狄曰大鹵。

10 原:
《國語》曰:溫之會,晉人執衛成公歸之于周,使醫鴆之不死,醫亦不誅。臧文仲言於僖公曰:「刑大者陳之原野,小者致之市朝,五刑三次是無隱也。今晉人鴆衛侯不死,亦不討其使者,諱而惡之,有諸侯之請,必免之。」

11 原:
《爾雅》曰:廣平曰原。
又曰:可食者曰原。郭璞曰:可食,謂種穀給食也。犍為舍人曰:廣平謂士寬博而平。

12 原:
《史記封禪書》曰:秦文公作鄜畤,靈公作吳陽上畤,宣公又作密下畤,蓋三畤在此原,故號三畤原。

13 原:
臧榮緒《晉書》曰:宣帝鎮關中,諸葛亮攻郿,據渭水南五丈原,帝御之,對壘相持百餘日,俄而亮卒。

14 原:
《唐書》曰:高祖校獵于華池之萬壽原,白鹿見,高祖親御弧矢,射而獲之。

15 原:
《郡國志》曰:韓馮翊有原,按《詩》曰:「有倬其道,韓侯受命。」是此原也。

16 原:
又《古今地名》云:韓武子食菜於韓原,亦秦晉戰於此地,即獲杜回,又秦獲晉惠侯以歸之處。

17 原:
裴景仁《符書》曰:符健皇始五年,鳳皇降滑濱社稷南原,三日而去。

18 原:
崔鴻《前秦錄》曰:丞相符雄,與桓溫戰白鹿原,晉師敗績。
又曰:符健攻張琚于宜秋,還登石安原而嘆曰:「美哉,斯原也!」悵然有終焉之意。
又曰:晉梁州刺史司馬勛率步騎三萬,自漢中入秦川,符健拒之五丈原,勛敗還。

19 原:
潘岳《關中記》曰:周文王葬於畢,長安東南有原名曰畢原。
又曰:驪山有白鹿原,周平王時,白鹿出此原,故名之。
又曰:宣帝少依許氏,長於杜縣,樂之。后葬於南原,立廟于曲池之北亭,曰樂游原。

20 原:
《辛氏三秦記》曰:長安城北有平原,數百里無山川湖水,民井汲巢居,井深五十丈。有伯夷墓,人食薇可常食,或云夷、叔食之三年,顏色如故。

21 原:
戴延之《西征記》曰:河東鹽地東吳坂,登七山原,每登一原,輒峭起五六里,原上平廣,不知其極。

22 原:
周處《風土記》曰:陽羨邑者,蓋吳郡之名境,原則平坦,高阜岡若伏龍也。

URN: ctp:n366410