Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄘風》

Library Resources
1 鄘風:
相鼠,刺無禮也。衞文公能正其羣臣,而刺在位承先君之化無禮儀也。

2 鄘風:
相鼠有皮,人而無儀,相,視也。儀,威儀也。視鼠有皮,雖居高顯之處,偷食苟得,不知廉耻,亦與人無威儀者同也。人而無儀,不死胡為,人以有威儀為貴,今反無之,傷化敗俗,不如其死無所害也。相鼠有體,人而無禮,體,支體也。人而無禮,胡不遄死。

3 鄘風:
干旄,美好善也。衞文公之臣子多好善,賢者樂告以善道也。賢者,時處士也。

4 鄘風:
孑孑干旄,在浚之郊,孑孑,干旄貌,注旄於干首,大夫之旗也。浚,衛邑,時有建此旄來至浚之郊,卿大夫好善者也。素絲紕之,良馬四之,紕,所以織組也。總紕於此,成文於彼,願以素絲紕組之法御四馬也。彼姝者子,何以畀之。姝,順貌,畀,與,時賢者既悅此大夫有忠順之德,又欲以善道與之,誠愛厚之至焉。

URN: ctp:n416162