Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《曹風》

Library Resources
1 曹風:
蜉蝣,刺奢也。昭公國小而迫,無法以自守,好奢而任小人,將無所依焉。

2 曹風:
蜉蝣之羽,衣裳楚楚,興也。蜉蝣,渠略也。朝生夕死,猶有羽翼以自修飾,楚楚,鮮明貌,興者,喻昭公之朝,其羣臣皆小人也。徒整飾其衣裳,不知國將迫脅,君臣死亡之無日,如渠略然也。心之憂矣。於我歸處。歸,依歸也。君當於何依歸,言有危亡之難,將無所就往也。

3 曹風:
候人,刺近小人也。共公遠君子而好近小人焉。

4 曹風:
彼候人兮,荷戈與祋,候人,道路送迎賓客者也。荷,揭也。祋,殳也。言賢者之官,不過候人也。彼其之子,三百赤芾。芾,韠也。大夫以上,赤芾乘軒之子,是子也。佩赤芾者三百人。

URN: ctp:n416202