Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《野》

Library Resources
1 野:
《爾雅》曰:邑外謂之郊,郊外謂之牧,牧外謂之野。

2 野:
《說文》曰:野,郊外也。

3 野:
《山海經》曰:大樂之野,夏后啟於此舞九代馬。事具獸部馬篇。
又曰:都廣之野,后稷葬焉。爰有黍稷,百穀自生,鸞自歌,鳳自舞,靈壽寶華,草木所聚。

4 野:
《尚書》曰:大野既豬,東原底平。

5 野:
《毛詩》曰:我行其野,蔽芾其樗,婚姻之故,言就爾居。

6 野:
《左傳》曰:辛有適伊川,見被髮祭於野者。曰:不及百年,此其戎乎。其禮先亡矣。
又曰:晉文公過衛,出於五鹿,乞食於野人,野人與之塊,公子欲鞭之。子犯曰:天賜也。稽首受而載之。
又曰:裨諶能謀於野,於野則獲,謀於國則否,鄭國有難,子產載以如野,謀四國之事。

7 野:
《穆天子傳》曰:曠原之野,飛鳥之所解羽。

8 野:
《莊子》曰:黃帝將見大隗于具茨之山,方明為御,昌宇參乘,至於襄城之野,七聖皆迷,無所問塗,適遇牧馬童子,乃問塗焉。事具帝王部。
又曰:北門成問黃帝曰:帝張咸池之樂於洞庭之野,吾始聞之而懼,後聞之而怠,卒聞之而惑,蕩蕩默默,乃不自得。

9 野:
《楚辭》曰:獨不見鸞鳳之高翔于大皇之野,循四極而迴周,見盛德而下。

10 野:
《韓詩外傳》曰:孔子出遊少原之野,有婦人哭甚哀,問之。婦人曰:向刈蓍薪,亡吾簪,是以哀也。非傷亡簪,不忘故也。事具草部。

11 野:
《帝王世紀》曰:炎帝戮蚩尤於中●。

12 野:
《名其地曰絕轡之野》:

13 野:
《幽明錄》曰:桓溫北征姚襄,在伊水上。許遜曰:不見得襄,而有大功,見襄走入太玄中。問曰:太玄是何等也。答曰:南為丹野,北為太玄,必西北走也。果如言。

14 野:
【贊】《晉郭璞都廣之野贊》曰:都廣之野,珍怪所聚,爰有羔穀,鸞歌鳳舞,后稷託終,樂哉斯土。

URN: ctp:n540774