Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 炎帝神農氏

《炎帝神農氏》

Library Resources
1 炎帝神農... :
《易》曰:神農氏作,斲木為耜,楺木為耒,耒耨之利,以教天下,蓋取諸益,日中為市,致天下之貨,交易而退,各得其所,蓋取諸噬嗑。

2 炎帝神農... :
《周書》曰:神農之時,天雨粟,神農耕而種之,作陶冶斤斧,為耜鉏耨,以墾草莽,然後五穀興,以助果蓏實。

3 炎帝神農... :
《春秋命歷序》曰:有神人,名石年,蒼色大眉,戴玉理。玉理,猶玉英,神農也。

4 炎帝神農... :
《呂氏春秋》曰:神農教曰:士有當年不耕者,則天下或受其飢矣。女有當年不績者,則天下或受其寒矣。故夫親耕,妻親績。

5 炎帝神農... :
《賈誼書》曰:神農以為走禽難以久養民,乃求可食之物,嘗百草,察實醎苦之味,教民食穀。

6 炎帝神農... :
《帝王世紀》曰:炎帝神農氏,姜姓也。人身牛首,長於姜水,有聖德,都陳,作五絃之琴,始教天下種穀,故號神農氏,諸侯夙沙氏,叛不用命,箕文諫而殺之,炎帝退而脩德,夙沙之民,自攻其君,而歸炎帝。

7 炎帝神農... :
【贊】《魏陳王曹植神農贊》曰:少典之胤,火德承木,造為耒耜,導民播穀,正為雅琴,以暢風俗。

URN: ctp:n541659