Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 帝禹夏后氏

《帝禹夏后氏》

Library Resources
1 帝禹夏后... :
《尚書大禹謨》曰:受命于神宗,率百官,若帝之初。從舜初授帝政事奉行之。

2 帝禹夏后... :
《論語》曰:子曰:禹吾無閒然矣。孔子推禹功德之大,言不能復間廁其間。菲飲食而致孝乎鬼神,惡衣服而致美乎黻冕。

3 帝禹夏后... :
《禮含文嘉》曰:禹卑宮室,垂意於溝洫,百穀用成,神龍至,靈龜服,玉女敬養天賜。

4 帝禹夏后... :
《春秋元命苞》曰:禹之時,民大樂,其駢三聖相繼,故夏者大也。

5 帝禹夏后... :
《左傳》曰:禹會諸侯於塗山,執玉帛者萬國。

6 帝禹夏后... :
《尚書中候》曰:伯禹曰:臣觀河伯,面長人首魚身。出水曰:吾河精也。授臣河圖。

7 帝禹夏后... :
《尚書琁璣鈐》曰:禹開龍門,導積石,玄圭出,刻曰延喜玉,受德天賜佩。禹功既成,天出玄圭以賜之,古者以德佩,禹有治水功,故天佩以玄圭。

8 帝禹夏后... :
《呂氏春秋》曰:禹南濟乎江,黃龍負舟。事具祥瑞部。

9 帝禹夏后... :
《淮南子》曰:禹沐淫雨,櫛疾風,決江疏河,鑿龍門,闢伊闕,乘四載,隨山刊木,平治水土,定七百國。
又曰:禹為水,以身解於陽旰之河。解,禱也。陽旰河在秦。

10 帝禹夏后... :
《吳越春秋》曰:禹案黃帝中經。見聖人所記曰:在九疑山東南天柱,號曰宛委,承以文玉,覆以盤石,其書金簡,青玉為字,編以白銀,皆瑑其文,禹乃東巡,登衡山求之,赤繡文衣男子,自稱玄夷倉水使者,來候禹,令齋三月,更求之,禹乃三日齋,登宛委山,取得書,得通水之理,遂周行天下,使益疏記之,名山海經也。

11 帝禹夏后... :
《鬻子》曰:禹投一饋而七起。曰:吾不恐四海之士留於道路也。恐其留吾門也。是以四海之士皆至,禹當朝廷,門可以羅雀。

12 帝禹夏后... :
《帝王世紀》曰:伯禹夏后氏,姒姓也。生於石坳,虎鼻大口,兩耳參漏,首戴鉤鈐,胸有玉斗,足文履巳,故名文命,字高密,身長九尺二寸,長於西羌,西羌夷人也。其父既放,降在疋庶,有聖德,夢目洗於河西,四嶽師舉之,舜進之堯,堯命以為司空,繼鮌治水,乃勞身涉勤,不重徑尺之璧,而愛日之寸陰,手足胼胝,故世傳禹病偏枯,足不相過,至今巫稱禹步是也。又納禮賢人,一沐三握髮,一食三起,堯美其績,乃賜姓姒氏,封為夏伯,故謂之伯禹,天下宗之,謂之大禹,年百歲,崩于會稽,因葬會稽山陰縣之南,今山上有禹冢并祠,下有群鳥芸田。
又曰:禹葬,衣衾三領,桐棺三寸,葛以繃之,下不及泉,上不通臰,既葬,收餘壤為壟,若參耕之畝。

13 帝禹夏后... :
《符子》曰:禹讓天下於奇子。奇子曰:君言佐舜勞矣。鑿山川,通河漢,首無髮,股無毛,故舜也以勞報子,我生而逸,不能為君之勞矣。

14 帝禹夏后... :
【贊】《魏陳王曹植夏禹贊》曰:于嗟夫子,拯世濟民,克卑宮室,致孝鬼神,蔬食薄服,紼冕乃新,厥德不回,其誠可親,亹亹其德,溫溫其仁,尼稱無閒,何德之純。
又曰:禹治水贊曰:嗟夫夏禹,寔勞水功,西鑿龍門,疏河道江,梁歧既闢,九州以同,天賜玄圭,奄有萬邦。
又《禹渡河贊》曰:禹濟于河,黃龍負船,舟人並懼,禹歎仰天,予受大運,勤功恤民,死亡命也。龍乃弭身。

15 帝禹夏后... :
《周庾信渡江贊》曰:三江初鑿,九谷新成,風飛鷁涌,水起龍驚,樂天知命,無待憂生,危舟遂靜,亂楫還平。

URN: ctp:n541720