Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《殷成湯》

Library Resources
1 殷成湯:
《春秋元命苞》曰:湯臂四肘,是謂神肘。

2 殷成湯:
《尚書琁璣鈐》曰:湯受金符帝籙,白狼銜鉤入殷朝。

3 殷成湯:
《尚書中候》曰:天乙在亳,諸鄰國襁負歸德,東觀乎雒,降三分璧,黃魚雙躍,出濟于壇,化為黑玉。赤勒曰:玄精天乙,受神福,伐桀克。

4 殷成湯:
《尚書湯誓》曰:伊尹相湯伐桀,升自陑,遂與桀戰于鳴條之野。

5 殷成湯:
《春秋元命苞》曰:湯之時,其民大樂,其救之於患害,故樂名大護,護者救也。一云,扶都感白氣而生湯。

6 殷成湯:
《周書》曰:湯放桀而歸於亳,三千諸侯大會,湯取天子之壐,置之於天子之座左,復而再拜,從諸侯之位。湯曰:此天子之位,有道者可以處之矣。夫天下非一家之有也。有道者之有也。故天下者,唯有道者理之,唯有道者宜處之,湯以此三讓,三千諸侯,莫敢即位,然後湯即天子之位。

7 殷成湯:
《孟子》曰:湯居亳,與葛伯為鄰,葛伯不祀,湯使人問,何為不祀。曰:無以供犧牲,湯遺之牛羊,葛伯得而食之,又不祀,湯又問之。曰:無以供粢盛,湯使亳民為之耕,老弱饋食,葛伯率眾要其酒肉黍稷者,遮而奪之,不以饔授者則殺之,有一童子,以黍肉餉,殺而奪焉。湯乃興師伐葛伯,天下聞之。皆曰:非富天下也。為疋夫疋婦報讎也。

8 殷成湯:
《呂氏春秋》曰:成湯之時,有穀生於庭,昏生,至旦而大合拱,史請卜其故。湯退卜者曰:吾聞祥者福之先也。見祥而為不善,則福不至,妖者禍之先也。見妖而為善,則禍不至,於是早朝晏退,問疾弔喪,務鎮撫百姓,三日而穀亡。尚書大傳曰:夏人飲酒,醉者持不醉者,不醉者持醉者。相和而歌曰:盍歸于亳,盍歸于亳上,亳亦大矣。故伊尹退而閑居,深聽樂聲。思其故也。是時伊尹仕桀。更曰:覺兮較兮,吾大命格兮。覺兮謂先知者,較兮謂直道者也。格,至也。吾,語桀也。去不善而就善,何樂兮。伊尹入告于桀曰:大命之亡有日矣。桀啞笑曰:天之有日,猶吾之有民也。日亡,吾亦亡矣。是以伊尹遂去夏適湯。

9 殷成湯:
《說苑》曰:湯欲伐桀,伊尹請且乏貢職,以觀夏動,桀怒,起九夷之師。伊尹曰:未可,彼尚能起九夷之師,是罪在我也。湯乃謝請服,入貢職,明年,又乏貢職,桀起九夷之師,九夷之師不起。伊尹曰:可矣。湯乃興師伐桀,殘之,遷於南巢。

10 殷成湯:
《帝王世紀》曰:成湯一名帝乙,豐下銳上,倨身而揚聲,長九尺,有聖德,諸侯有不義者,湯從而征之,誅其君,弔其民,天下咸悅,故東征則西夷怨,南征則北狄怨。曰:奚為而後我,凡二十七征而德施於諸侯,出見羅者。方祝曰:從天下者,從地出者,四方來者,皆入吾羅。湯曰:嘻,盡之矣。非桀其孰能為此哉。乃命解其三面,而置其一面。更教之祝曰:欲左者左,欲右者右,欲高者高,欲下者下,吾取其犯命者,漢南諸侯聞之。咸曰:湯之德至矣。澤及禽獸,況於人乎。一時歸者三十六國,及夏桀無道,辠諫者,湯使人哭之,桀囚湯使於夏臺,而後釋之,諸侯由是咸叛桀附湯,同日貢職者五百國,三年而天下咸服,湯自伐桀後,大旱七年。殷史卜曰:當以人禱。湯曰:吾所為請雨者民也。若必以人禱,吾請自當,遂齋戒,剪髮斷爪,以己為牲,禱於桑林之社,言未已而大雨,方數千里,湯踐天子位十三年,年百歲而崩。

11 殷成湯:
【贊】《魏陳王曹植殷湯贊》曰:殷湯伐夏,諸侯振仰,放桀鳴條,南面以王,桑林之禱,炎災克償,伊尹佐治,可謂賢相。
又《湯禱桑林贊》曰:惟殷之世,炎旱七年,湯禱桑林,祈福于天,剪髮離爪,自以為牲,皇靈感應,時雨以零。

12 殷成湯:
《周庾信湯解網贊》曰:連珠兩起,合玉雙沉,穀為祥樹,桑成樂林,三方落網,一面驅禽,德以行政,仁乎用心。

URN: ctp:n541737