Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《漢明帝》

Library Resources
1 漢明帝:
《東觀漢記》曰:孝明皇帝,世祖中子也。母光烈皇后,初讓尊位為貴人,故帝年十二,以皇子立為東海公,三歲,進爵為王,幼而聰明叡智,容貌壯麗,世祖異焉。數問以政議,應對敏達,謨慮甚深,溫恭好學,敬愛師傅,所以承事兄弟,親密九族,內外周洽,世祖愈珍上德,以為宜承先序,詔廢郭皇后,立陰貴人以為皇后,上以東海王立為皇太子,治尚書,備師法,兼通四經,略舉大義,博觀群書,以助術學。
又曰:建武四年,皇子陽生,豐下銳上,顏赤色,有似堯,上以赤色,名之曰陽,年十三,通春秋。上循其頸曰:吳季子。袁山松後漢書曰:皇帝諱陽,一名莊,字子麗。

2 漢明帝:
華嶠《後漢書》曰:世祖既以吏事自嬰,明帝尤任文法,總攬威柄,權不借下,值天下初定,四民樂業,戶口滋殖,中興以來,追蹤宣帝,以鍾離意之廉淳,諫爭懇懇,常以寬和為首,以此推之,難得而言也。

3 漢明帝:
薛瑩《漢紀》曰:明帝自在儲宮,而聰允之德著矣。及臨萬機,以身率禮,恭奉遺業,一以貫之,雖夏啟周成,繼體持統,無以加焉。是以海內乂安,四夷賓服,斷獄希少,有治平之風,號曰顯宗,不亦宜乎。

4 漢明帝:
范曄《後漢書》曰:帝善刑理,法令分明,日晏坐朝,幽枉必達,外內無倖曲之私,在上無矜大之色,斷獄得情,號居前世十二,故後之言事者,莫不先建武永平之政,然而鍾離意宋均之徒,常以察惠為言,夫豈弘仁之度未優乎。

5 漢明帝:
【贊】《晉傅玄漢明帝贊》曰:肅矣孝明,杖法任刑,勤綜萬機,察下以情,未弘道治,用致太平,專信俗儒,非禮之經。

6 漢明帝:
【誄】《漢傅毅明帝誄》曰:惟此永平,其德不回,恢廓鴻績,遐方是懷,明明肅肅,四國順威,赫赫盛漢,功德巍巍,躬履聖德,以臨萬國,仁風弘惠,雲布雨集,武伏蚩尤,文騰孔墨,下制九州,上係皇極,豐美中世,垂華億載,冠堯佩舜,踐履五代,三雍既洽,帝道繼備,七經宣暢,孔業淑著,明德慎罰,尊上師傅,薄刑厚賞,惠慈仁恕,明並日月,無有偏照,譬如北辰,與天同曜,發號施令,萬國震懼,庠序設陳,禮樂宣布,琁璣所建,靡不奄有,貢篚納賦,如歸父母,正朔永昌,冠帶儋耳,四方共貫,八極同軌。

URN: ctp:n541825