Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《智》

Library Resources
1 智:
《爾雅》曰:距齊州以南,戴日為丹穴,丹穴之人智。

2 智:
《易》曰:智周萬物,道濟天下。

3 智:
《論語》曰:智者樂水。
又曰:智者動。
又曰:甯武子,邦有道則知。
又曰:若臧武仲之智。
又曰:智者不惑。

4 智:
《禮記》曰:舜其大智歟。事具帝王部。

5 智:
《周書》曰:智與眾同者,非人師也。且成事必在大智。

6 智:
《家語》曰:孔子曰:好學則智。

7 智:
《商君書》曰:愚者闇於成事,而智者見於未萌。

8 智:
《莊子》曰:巧者勞而智者優。
又曰:大智閑閑,小智閒閒。

9 智:
《孫卿子》曰:言而當,智也。嘿而當,亦智也。
又曰:是是非非謂之智。

10 智:
《戰國策》曰:今六國相伐,適足以強秦,天下為秦相烹,秦曾不出薪,何秦之智,而山東之愚耶。

11 智:
《淮南子》曰:夫聖人之智,固已多矣。愚人之智,固已少矣。
又曰:裨諶出郊而智。
又曰:文公種米,曾子枷羊,猶為智也。

12 智:
《唐子》曰:命相在天,才智由人,由人可學致,在天無可冀。

13 智:
《符子》曰:堯舜之智,桀紂以為不智,堯舜以為智,惡知堯舜之非桀紂,桀紂之非堯舜乎。

14 智:
《史記》曰:樗里子名疾,滑稽多智,秦人號曰智囊。
又曰:陳平智有餘而難獨任。

15 智:
《漢書》曰:劉德少脩黃老術,有智略,武帝謂之千里駒。

16 智:
《諸葛亮集》曰:曹操智計,殊絕於人。

17 智:
《魏志》曰:賈詡自以非太祖舊臣,懼見猜嫌,闔門自守,退無私交,婚嫁不結高門,天下之論智計者歸之。

18 智:
《魏略》曰:司馬宣王聞諸葛恪死。曰:張敬仲懸論恪,以為必見殺,今果然,張仲之智,為勝恪也。

19 智:
王隱《晉書》曰:石季倫少多意智,敏捷有計略。

20 智:
《華陽國志》曰:任文公聞武檐石折。曰:噫,方智者死,吾其應之,遂卒。益部為之謠曰:任文公,智無雙。

21 智:
【賦】《楚荀況智賦》曰:皇天隆物,以施下民,或厚或薄,常弗齊均,桀紂以亂,湯武以賢,臣愚弗識,願聞其名,曰外勝敵者邪,法禹舜而能弇跡者邪,行為動靜,待之而後適者邪,血氣之精也。志意之榮也。百姓待之而後寧也。天下待之而後平也。明遠純粹而無疵,夫是謂君子之智。

URN: ctp:n542586