Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《圃》

Library Resources
1 圃:
《毛詩》曰:折柳樊圃。
又曰:月築場圃。

2 圃:
傳曰:晉侯取蒍氏之圃以為囿。

3 圃:
《論語》曰:樊遲請學為圃。子曰:吾不如老圃。

4 圃:
《列子》曰:三畝之圃不能耘。

5 圃:
《楚辭》曰:忽死蘭圃,楚有蕙圃。

6 圃:
《山海經》曰:槐江之山,實惟帝之平圃。即懸圃也。

7 圃:
《淮南子》曰:崑崙山有曾城九重,其高萬一千里,懸圃涼風在崑崙之中,是其疏圃,疏圃之池,滿足潢水。

8 圃:
《穆天子傳》曰:舂山之澤,清水出泉,溫和無風,飛鳥百獸之所飲,先王之所謂懸圃。

9 圃:
【詩】《梁庾肩吾從皇太子出玄圃詩》曰:春光起麗譙,屣履步山椒,閣影臨飛蓋,鸚鳴入洞簫,水還登故渚,樹長蔭前橋,綠荷生倚葉,丹藤上細苗,顧循慚振藻,何用擬瓊瑤。

10 圃:
【銘】《隋江總玄圃石室銘》曰:仙山石㩉,仙宇石牆,地云正域,道示修羊,紫煙碧露,絳雪玄霜,廣成不踐,王烈未翔,移華甲觀,徙構震方,遠跨飛梁,俛臨倒景,瓊橤珠樹,金階玉井,映日分暉,搖風共影,岫濃翠合,林虛桂靜,朔去偷桃,董來貨杏,檐非刻削,戶恣登臨,迎春花近,避暑涼深,秋雲卷闇,冬霰停陰,桐棲鳳采,竹化龍吟,輕飛亂色,激溜成音,天縱儲睿,生知作兩,弦誦餘隙,仁智為賞,河曲停遊,洛濱息往,祥梨吐秀,瑞鷰流響,一物或鐫,萬國斯仰。

URN: ctp:n546748