Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《煙》

Library Resources
1 煙:
《說文》曰:煙,火氣也。焆焆然也。

2 煙:
《列子》曰:趙襄子狩於山中,藉芿燔林,煽赫百里,有一人從石壁中出,隨煙燼上下,眾謂之鬼物,察之則人焉。

3 煙:
《春秋繁露》曰:人之言●去煙,此奇怪也。非人所意也。禍福利害,無有奇怪乎。

4 煙:
《淮南子》曰:冬至甲子受制,木用事,火煙青,七十二日,戊子受制,土用事,火煙黃,七十二日,庚子受制,金用事,火煙黑。
又曰:哭之發於口,涕之出於目,此憤於中而形於外也。譬水之下流,煙之上尋火,徒南反,夫又孰推之。
又曰:以束薪為鬼,以火煙為氣,惑也。

5 煙:
《列仙傳》曰:寧封子,黃帝時人,為陶正,有神人過之,為其掌火,能令火出五色煙。
又曰:教封子積薪自燒,而隨煙氣上,猶有骨,時人葬之。

6 煙:
謝承《後漢書》曰:吳郡徐相,為長沙太守,常食乾飯,不發煙爨。

7 煙:
《許邁別傳》曰:邁有道術,燒香皆五色煙出,後莫知所在。

8 煙:
【詩】《梁簡文帝詠煙詩》曰:浮空覆雜影,含露密花藤,乍如洛霞發,頗似巫雲登,映光飛百仞,從風散九層,欲持翡翠色,時吐鯨魚燈。

URN: ctp:n548087