Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《銀》

Library Resources
1 銀:
《爾雅》曰:白金謂之銀,其美者謂之鐐。遼。

2 銀:
《史記》:封禪書曰:殷得金德,銀自山溢。

3 銀:
《漢書》曰:益州●町山出銀,賁古亦出銀。
又曰:無雷國出銀。
又曰:黃金一斤,直錢萬,朱提銀八兩為流,直一千五百八十,他銀一流,直千,是為銀貨二品。

4 銀:
東方朔《神異經》曰:西南有銀山焉。長五十餘里,廣四五里,高百餘丈,皆悉白金,不雜土石,不生草木。

5 銀:
《列異記》曰:故司隸校尉上黨鮑子都,少時上計掾,於道中遇一書生,獨行無伴,卒得心痛,子都下車為按摩,奄忽亡,不知姓名,有素書一卷,銀十餅,即賣一餅以殯斂,餘銀以坑之,素書著腹上,哭之。謂曰:若子魂靈有智,當令子家知子在此,今奉使命,不獲久留,遂辭而去。抱朴子曰:銀但不及金玉,餌可以地仙。

6 銀:
《南越志》曰:遂成縣任山,有銀大銀山。

7 銀:
《地鏡圖》曰:銀之氣,夜正白,流散在地,撥之隨手散復合,此是也。山有蔥,下有銀,光隱隱正白,山有磁石,下有銅若金。
又曰:白銀見為雄雞。

8 銀:
【贊】《晉郭璞金銀贊》曰:惟金三品,揚越作貢,五材之珍,是謂國用,務經軍農,爰及雕弄。

URN: ctp:n548687